Kompetenciafejlesztés és tudásgyarapítás a hagyomány erejével

Hagyományőrzés a Devecseri járásban tematikus, interaktív, kiscsoportos foglalkozások formájában

Az alkotóművészettel, kulturális tevékenységgel, tehetséggondozással foglalkozó, 2003-ban alapított, kiscsőszi székhelyű Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyermek-ifjúsági korosztály kulturális, szabadidős programjainak szervezésében. Az EFOP keretében csaknem 25 millió Ft támogatási összegből megvalósuló projektjében („...s nem vész magja a nemes gabonának...’ Hagyományos értékekre alapuló tudás-és közösségfejlesztés az Élő Forrásból”) a szervezet – közművelődési feladatára alapozva – a formális oktatást kiegészítő tanulási programokat valósított meg. A köznevelési intézmények oktatási munkáját támogató foglalkozások az oktatási intézmények, diákok, szülők igényei alapján kerültek kidolgozásra, és céljuk az óvodás gyermekek és a tanulók kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása volt. A személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése ugyanis segítheti a személyiségformálás intézményi feladatait, a kulturális szervezet és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések pedig lehetőséget nyújtanak a komplex tanulási formák elterjesztéséhez. 


Kompetenciafejlesztés és tudásgyarapítás a hagyomány erejével

A térség tanulói között nagy arányban vannak azok, akik szociokulturális hátrányokkal érintettek, valamint akik életkorukhoz képest alulteljesítenek. Ezért a szakmai programban kiemelt szerepet kapott e tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása a hagyományok nevelő, értékközvetítő, a műveltségi hátrányokat kompenzálni tudó erejére támaszkodva. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók aránya az összes résztvevőhöz viszonyítva 32% volt.

 

Kompetenciafejlesztés és tudásgyarapítás a hagyomány erejével


Összesen hat intézmény, egy óvoda és öt általános iskola került bevonásra a programba. A tematikus foglalkozások igazodtak az intézmények szakmai programjához, elhelyezkedéséhez, infrastrukturális lehetőségeihez is. Az óvoda pedagógiai tevékenységébe szervesen simult bele a néptánc és népi játék elemeire építő havi szakkör, az iskolákban pedig megújult a művészeti csoport foglalkozásforma módszertana.

A foglalkozások nemcsak a hagyományőrzés fontosságára, a hagyományos tánctechnika és lépések elsajátítására irányultak, hanem a testi neveléshez és mozgásfejlesztéshez is hozzájárultak. A témanapok, témahetek, táborok, versenyek és vetélkedők révén – újonnan kidolgozott módszertan alapján – az élmény- és tapasztalat alapú tanulás a mindennapok részévé vált, az interaktív munkaformák pedig az egyén és a környező világ kapcsolatrendszerében újabb irányok felfedezéséhez biztosítottak jó alapot. A gyermekek élményszerűen ismerkedhettek meg a régi vidéki kultúrával és annak a ma is használható, átélhető elemeivel.

A projekt a szervezett foglalkozásokkal az esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség pallérozását helyezte fókuszba, de nem feledkezett meg az anyanyelvi kommunikáció, a digitális és a kulturális kompetencia, valamint a személyközi és állampolgári kompetencia fejlesztéséről sem, illetve a tanulás tanulása is nagy hangsúlyt kapott.

 

A pályázati program nagy hozadéka, hogy rendszeressé váltak és megerősödtek az együttműködések a köznevelési partnerintézményekkel, aminek köszönhetően a projekt zárását követően is jelentős közös tevékenységet folytatnak helyi rendezvények, oktatási programok formájában.A projekt támogatása az EFOP-3.3.2-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00005

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció