Intézményközi összefogás a segítségre szoruló gyermekekért

A Kalocsai járáshoz tartozó oktatási-nevelési intézmények és a szociális támogató rendszer közötti együttműködés a gyermekek társadalmi felzárkózása érdekében.

Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központjának EFOP-3.2.9-16-2017-00081 kódszámú, „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kalocsai járásban" című pályázata keretében csaknem 40 millió forintos támogatásból épült ki széleskörű együttműködés a Kalocsai járáshoz tartozó településeken működő köznevelési intézmények, valamint a területileg illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat között. A projekt közvetlen célja volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteiből és az adott intézményben megjelenő problémákból kiindulva aktív, célirányos szociális munka keretében lehessen támogatni a gyermekeket és családjaikat a hátrányok enyhítésével, a családi nevelő háttér formálásával.

 

Intézményközi összefogás a segítségre szoruló gyermekekért

 

A halmozódó hátrányok miatt viszonylag magas azon gyermekek száma, akik valamely ok miatt aktív segítségre szorulnak. A projekt keretében 22 nevelési-oktatási intézménnyel – 11 óvodával és 11 általános iskolával – került megkötésre együttműködési megállapodás. A megvalósított tevékenységek egyik alapelemét képezték az intézmények részére meghirdetett workshopok, speciális célcsoportokra kidolgozott szakmai foglalkozások. Az együttműködést elősegítő programok (tréningek, személyes megkeresések) megalapozták a partneri viszonyt. Számos, a gyermekek részére rendezett izgalmas esemény színesítette a projektet: érzékenyítő program a toleranciáról, Luca napi rendezvény, közös zenélésre és hangszerkészítésre építő Zenebatyu foglalkozások. A nehézségek ellenére a programok azokban az intézményekben tűntek a legsikeresebbnek, ahova a legtöbb sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű diák jár.

Népszerű elemei voltak a projektnek a hátrányos helyzetű településeken és városrészekben megrendezésre került, tematikus, gazdag program kínálattal létrejött táborok, amelyek legfontosabb célkitűzéseit a közösségépítés, együttműködési készségek és tanulási képességek fejlesztése, konfliktuskezelés és megelőzés, szocializációs hátrányok kompenzálása jelentette. A művészetterápiás tábornak a kalocsai roma szegregátum közelében lévő közösségi tér adott otthont. A programok középpontjában az önismeret, roma identitás és kultúra, illetve a különböző képzőművészeti tevékenységek álltak. Több alkalommal és helyszínen valósultak meg komplex fejlesztő táborok, amelyek fejlesztőpedagógiai szempontból voltak igazán kiemelkedőek. Finom motorikus stimulációra, koncentrációt fejlesztő programokra, különböző kognitív tanulási nehézségekre fókuszáló fejlesztésekre került sor, és emellett arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a nagymozgások stabilan jelen legyenek a tevékenységekben.

 

Intézményközi összefogás a segítségre szoruló gyermekekért

 

Több tematikus szakmai napot rendeztek, elsősorban a tanulási nehézségekre irányítva a figyelmet, mert előzetes felméréseik alapján úgy ítélték meg, hogy leginkább ezekben a témakörökben várják az együttműködő oktatási és szociális partnerszervezetek a preventív és felvilágosító előadásokat. Így került sor a sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésének elősegítése és a terápiás formák kapcsán szervezett szakmai kerekasztal beszélgetésre, a pedagógusok számára a tanulási zavarok, míg a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, óvodapedagógusok és szülők részére a korai fejlesztés felismerése, fontossága, lehetőségei témájában tartott rendezvényekre. Folyamatos szakmai fórumokat szerveztek más Család- és Gyermekjóléti Központok kollégáinak bevonásával a jó gyakorlatok megosztása, dilemmák megvitatása érdekében, mindezek a tapasztalatcserék gazdagították a munkát és elmélyítették a jó szakmai kapcsolatokat. Heti rendszerességgel tartottak szűkebb körű megbeszéléseket, havi szinten pedig szakmaközi megbeszéléseket a társszakmák képviselőivel, ahol természetesen a diskurzusok fókuszában az óvodai és iskolai segítő tevékenység állt. Az esetmegbeszélések a személyes kapcsolatok kialakítását és elmélyítését segítették elő.

 

Intézményközi összefogás a segítségre szoruló gyermekekért

 

Összességében a támogatásnak köszönhetően rengeteg szakmai tapasztalattal, új tudással és a központ eszközparkjának bővülésével sikeres projektet zárhattak Kalocsán. Egyéni, csoportos és közösségi foglalkozásokba közel 6000 gyermeket vontak be. A projektben létrejött fejlesztések fenntartása kiemelt jelentőségű annak érdekében, hogy a jövőben is hatékony és eredményes maradjon az oktatási-nevelési intézmények, valamint a szociális támogató rendszer közötti együttműködés.

 

A projekt támogatása az EFOP-3.2.9-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.9-16 -2017-00081

 

 

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció